Telematyk.plTelematyk

0
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego STARCONT – www.starcont.pl

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE


1. Sprzedający/Usługodawca – rozumie się przez to STARCONT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62/12/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808175, NIP: 8992871149 .

2. Zamawiający/Usługobiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

b. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: starcont.pl;

4. Urządzenie – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży: urządzenia służące do monitoringu, ochrony i kontroli;

5. Usługa – Pakiet telematyczny określony na stronie internetowej starcont.pl - usługi świadczone są przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem świadczenia usług;

6. Cennik – rozumie się przez to listę Urządzeń lub Usług wraz z ich oznaczeniami i cenami;

7. Cena – rozumie się przez to cenę netto Urządzenia lub Usług umieszczoną obok informacji o Urządzeniu lub Usłudze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Urządzenia oraz podatku VAT, cena może być opłata jednorazową lub świadczeniem okresowym;

8. Zamówienie – rozumie się przez ofertę przyjętą przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Urządzenia lub Urządzenia wraz z Usługą na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;

9. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

10. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych;

12. Koszty dostarczenia Urządzenia – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Urządzenia Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.

13. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;

14. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;

15. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;


ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE


I. Informacje o Sklepie

1. Sklep STARCONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialności działa pod adresem www.starcont.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

2. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust. 2.

3. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.


II. Rejestracja

2. Złożenie Zamówienia i zakup Urządzenia lub Urządzenia wraz z Usługą jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

3. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

4. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

6. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

III. Zamówienie

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

6. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

7. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach i Dniach Roboczych do 14 Dni Roboczych.

8. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

9. Po wybraniu Urządzeń lub Urządzeń wraz z Usługą Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

10. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

11. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

12. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

13. Sprzedający potwierdza złożone Zamówienie przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazując numer Zamówienia, zamówione Urządzenia, Cenę jednostkową i zbiorczą Urządzeń, Koszty dostarczenia Urządzeń i adres dostawy Urządzeń.

14. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

a. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,

b. anulować Zamówienie w całości.

IV. Umowa

1. Zawartość Sklepu stanowi ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego oznacza zawarcie ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Sprzedającego oświadczenia Zamawiającego o akceptacji oferty.

3. Oferta może zostać przyjęta przez Zamawiającego jedynie bez zastrzeżeń, zgodnie z art. 681 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w akceptacji oferty.

5. Własność Urządzenia przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Urządzenia + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Urządzenia oraz odbioru Urządzenia.

7. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Urządzenia w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

8. W przypadku zamówienia Urządzenia wraz z Usługą, Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów dla świadczenia usług zakupionych na stronie starcont.pl oraz do ich zaakceptowania.

9. Umowę o świadczenie usług monitoringu zawiera się poprzez zaakceptowanie elektronicznego wzorca umowy udostępnionego na stronie sklepu internetowego starcont.pl zgodnie z treścią art. 384 § 4 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).

10. Zamawiający zobowiązany jest do pobrania oraz utrwalenia wzorca umowy i regulaminu.

V. Ceny

1. Ceny Urządzeń i Usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.

2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Urządzenia.

3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Urządzeń.

5. Opłata za Usługi jest pobierana z góry, za cały okres trwania umowy w odniesieniu do każdego wybranego Pakietu Telematycznego.

VI. Metody płatności

1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: przelew z góry na rachunek bankowy lub szybki przelew internetowy za pośrednictwem systemu PayU oraz płatności przy użyciu kart płatniczych równiez za pośrednictwem systemu PayU.

2. W przypadku metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (PayU) lub płatnosć kartą (PayU)  – Urządzenie wysyłane jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Urządzenia.

3. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku PayU przelew wypełniany jest automatycznie.

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Urządzenia w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

5. W przypadku wyboru metody płatności szybka płatność online, Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem systemu płatności online PayU. Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego do systemu płatności PayU, nie są zastrzeżeniami kierowanymi do Sprzedawcy.
|
VII. Faktury VAT

1. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.

2. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.


ROZDZIAŁ III – DOSTAWA


1. Koszty dostarczenia Urządzenia są podane w Serwisie. Koszty dostarczenia Urządzenia są zależne od kwoty Zamówienia (za Zamówienie do 250 zł netto płaci Zamawiający). Zamówienie powyżej 250 zł netto jest wysyłane na koszt Sklepu. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPC - wskazanej na stronie internetowej.

2. W sytuacji braku możliwości odbioru Urządzenia we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.

3. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Urządzeń, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Urządzenia z danego Zamówienia. Gdy część Zamówienia będzie możliwa do zrealizowania drogą elektroniczną, zamówienie to będzie zrealizowane w ten właśnie sposób niezależnie od terminu skompletowania przesyłki kurierskiej.

4. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży. W przypadku, gdy dostawa następować będzie za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedający wyśle dowód sprzedaży pocztą tradycyjną na adres wskazany w Zamówieniu.

5. Przy dostawie Urządzenia Zamawiający ma obowiązek zbadać Urządzenie objęte Zamówieniem i sprawdzić czy Urządzenie posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Urządzenia jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.


ROZDZIAŁ IV – REKLAMACJA URZĄDZENIA


1. Wady Urządzenia zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@starcont.pl lub w formie pisemnej, na adres: STARCONT sp. z o.o., Gwiaździsta 62 / 12 / 2 (Sky Tower), 53-413 Wrocław z dopiskiem „Sklep internetowy STARCONT”.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Urządzenia, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej. Ponadto należy dołączyć kopię faktury zakupu lub inny dowód zakupu.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6. Koszt wysyłki reklamowanego Urządzenia do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.


ROZDZIAŁ V – DANE OSOBOWE


1. Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.

2. Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, zawierania i realizacji umów sprzedaży w Sklepie, rozpatrzenia reklamacji, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.

3. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.

4. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a. realizacji Zamówienia;

b. zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

c. założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

5. Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

6. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego płatności, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Zamawiającego podmiotowi dochodzącemu wierzytelności oraz w przypadku zbycia wierzytelności – nabywcy tej wierzytelności.

8. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


ROZDZIAŁ VII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO


1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

c. siły wyższej;

d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

e. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;

f. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości zakupionego Urządzenia lub Usługi, w związku z którymi powstała szkoda.


ROZDZIAŁ VIII – DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU


1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu. Niniejszy regulamin wyłącza stosowanie art. 661 ustawy kodeks cywilny.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nieskładania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do:

1) wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

2) zmiany Cen oraz ilości Urządzeń lub Usług w Sklepie,

3) wprowadzania nowych Urządzeń lub Usług do Sklepie,

4) przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

8. Regulamin sklepu internetowego wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

 

Ogólne Warunki Umów

dla świadczenia usług zakupionych na stronie starcont.pl


1. Postanowienia ogólne

Administrator
    

Osoba fizyczna upoważniona po stronie Klienta, do administrowania aplikacją on line lub Aplikacją Mobilną, która z wykorzystaniem Hasła i Loginu, korzysta z Usługi w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Użytkownika Końcowego (tj. której Klient nadał dostęp do Usługi) oraz jest upoważniony do kontaktu z Usługodawcą po stronie Usługobiorcy.

 
Aplikacja Mobilna  

Aplikacja Mobilna jest to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych pracujących pod systemem:

Android tak,iOS

tak
   
umożliwiające zlokalizowanie i wskazanie na mapie elektronicznej położenia Pojazdów, a także możliwych do wyświetlenia w aplikacji i dostępnych dla tej aplikacji danych.


Aplikacja on line
    

Internetowy portal funkcjonujący pod nazwą STARCOM SYSTEM służący do świadczenia Usługi monitoringu GPS w oparciu o Platformę Lokalizacyjną, znajdujący się pod adresem www.starcomtelematic.pl
    


Cykl Rozliczeniowy
    

Wskazany w umowie okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Usługodawcę na Fakturze; Cykl Rozliczeniowy nie musi pokrywać się z miesiącem kalendarzowym.

   
Dane cyfrowe

Dane cyfrowe (w tym mapy elektroniczne) pobierane za pomocą Aplikacji Mobilnej lub Aplikacji on line z sieci Internet i przechowywane następnie w zasobach urządzenia mobilnego lub komputera.
GPS (Global Positioning System)

System oparty na sieci satelitów okołoziemskich nadających sygnały umożliwiające szczegółowe określenie długości i szerokości geograficznej, prędkości poruszania się odbiornika i jego wysokości nad poziomem morza.

  
Karta SIM
    

Karta SIM zainstalowana w Urządzeniu Lokalizującym, służąca do przesyłania danych z i do Urządzenia za pomocą infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej Operatora.


Usługobiorca / Klient /
Abonent / Użytkownik Końcowy
    

Przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

b. poprzez Sklep zawiera umowę z Usługodawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

Użytkownik Końcowy może, według własnego uznania, dać dostęp osobie trzeciej do Usługi lub dostęp taki odebrać oraz upoważnić ją do administrowania Aplikacją on line lub Aplikacją Mobilną. Za działania Administratora oraz Użytkowników Klient ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.


Hasło
    

Hasło alfanumeryczne utworzone dla Użytkownika przez Usługodawcę, zastrzeżone dla pierwszego użytkownika identyfikujące go i pozwalające na uruchomienie i korzystanie z Aplikacji on line lub Aplikacji Mobilnej.


Login użytkownika

Kod alfanumeryczny utworzony dla Użytkownika przez Usługodawcę, zastrzeżony dla pierwszego użytkownika identyfikujący go i pozwalający na uruchomienie i korzystanie z Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej;
Montaż urządzeń

Czynności podejmowane w celu zamontowania Urządzeń Lokalizacyjnych
Operator   

Podmiot wskazany w Umowie w pkt. 5 Umowy


Pojazd / Pojazdy   

Samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy lub inna rzecz ruchoma który nie wymaga zastosowania urządzenia innego niż Urządzenie Lokalizacyjne,a w którym jest możliwość zamontowania Urządzenia Lokalizacyjnego.
Serwis

Zbiór stron www, umieszczony na stronie głównej www.starcomtelematic.pl, umożliwiający w szczególności podgląd aktualnej pozycji pojazdów w przeglądarce internetowej, przegląd i analizę danych archiwalnych oraz ich raportowanie.
Instrukcja
    

Instrukcja obsługi Serwisu, utrwalona w formie elektronicznej na stronie www Serwisu.
Aktywacja Usługi

Czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia Usługi umożliwiające Usługobiorcy rozpoczęcie korzystania z Usługi
System teleinformatyczny
    

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

Urządzenie Lokalizacyjne   

Urządzenie zamontowane lub przeznaczone do zamontowania w Pojeździe, służące do transmisji sygnałów pomiędzy Pojazdem a Systemem, składające się między innymi z modułu GPS i modułu GSM z zamontowaną w nim Kartą SIM, wraz z peryferiami, umożliwiające korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi, nabyte od Usługodawcy lub do których Usługobiorca ma tytuł prawny wynikający z innej umowy zawartej z Usługodawcą. Urządzenie Lokalizacyjne to także urządzenie przeznaczone do osobistego noszenia przez osoby lub zwierzęta.


Cookies
    

Cookies są plikami, które zostają zapisane podczas użycia serwisu strony internetowej na komputerze użytkownika, aby automatycznie rozpoznać ten komputer przy następnej wizycie na stronie internetowej i przez to wyświetlić tę stronę szybciej. W ten sposób Cookies ułatwiają komunikację między serwerem Usługodawcy i komputerem użytkownika. Cookies mogą jednak zostać poprzez ustawienia przeglądarki zablokowane, gdy zapisywanie Cookies zostanie dezaktywowane lub przeglądarka zostanie (w zależności od przeglądarki taka możliwość powinna być dostępna poprzez „Opcje" lub „Ustawienia") tak ustawiona, że jest on podczas przesyłania Cookies o tym informowany. Serwis Usługodawcy używa Cookies do zapamiętania preferowanej wersji językowej.


Iridium
    

System oparty na sieci satelitów okołoziemskich nadających sygnały umożliwiające szczegółowe określenie długości i szerokości geograficznej, prędkości poruszania się odbiornika i jego wysokości nad poziomem morza niezależny od GPS. Irydium nie działa na terytorium Korei Północnej i północnej Sri – Lanki.

 

Gwarancja
    

Gwarancja udzielana na Urządzenia Lokalizacyjne.

Usługodawca
STARCONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62/12/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808175, NIP: 8992871149.

Przedstawiciel Centrum Kontroli
Dowolna osoba upoważniona przez Usługodawcę do pracy w Centrum Kontroli;
Centrum Kontroli
Krajowe Centrum Kontroli stanowiące część Systemu;
Sygnał Alarmowy
Sygnał nadawany za pośrednictwem Systemu w przypadku stwierdzenia włamania do Pojazdu lub kradzieży Pojazdu;
Sygnał Niebezpieczeństwa
Sygnał nadawany za pośrednictwem Systemu w przypadku wciśnięcia przycisku niebezpieczeństwa;

 Policja
 Lokalna policja, w tym wszelkie inne właściwe organy ścigania;

Firma Ubezpieczeniowa
Firma ubezpieczeniowa, która ubezpiecza i/lub będzie ubezpieczać Pojazdy;


Procedura Komunikacji
Procedura nawiązania komunikacji pomiędzy Pojazdem a Centrum Kontroli zgodnie z procedurami Spółki po instalacji Jednostki w Pojeździe w celu zapewnienia odpowiedniej łączności pomiędzy Pojazdem a Systemem przed rozpoczęciem świadczenia Usługi;

 
„System”
Całość sprzętu akcesoria, przekaźniki Centrum Kontroli Wykorzystywane przez Spółkę do Świadczenia Usługi.


„Jednostka”
    

Wszystkie elementy Systemu zainstalowane w Pojazdach oraz dowolna ich część, w zależności od przypadku;

 

Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych zostały umieszczone wyłącznie dla wygody
i nie mają wpływu na interpretację treści umowy - Regulaminu.


2. Zasady świadczenia usług

1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Umowie o świadczenie usług monitoringu i obejmuje w szczególności następujące usługi:

a) aktywację usługi dostępu do przesyłania danych i sygnałów,

b) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do serwisu www. w ramach Aplikacji on line

c) usługę dostępu do monitoringu urządzeń obejmującą automatyczne monitorowanie sygnałów z urządzeń GPS i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci zbiorczych danych oraz punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej udostępnionych przez Usługodawcę w Aplikacji on line,

d) gromadzenie danych polegające na odbieraniu ich z lokalizatorów za pośrednictwem systemu GSM i zapisywaniu ich w bazie danych oraz prezentowanie tych danych.

e) archiwizację zgromadzonych danych przez okres [ - ] miesięcy od dnia ich pozyskania z urządzeń monitorujących lub do [ - ] tys. punktów z trasy. Powyżej wskazanego limitu dane archiwalne można przywrócić do systemu odpłatnie.

2. Usługodawca oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów.

3. Usługodawca świadczy usługi w zakresie istniejących i posiadanych możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca przy udostępnianiu Usługi automatycznie stosuje blokadę do 15 MB/mc (na miesiąc) na terytorium UE transferu danych umożliwiających namierzenie pozycji pojazdów. Po przekroczeniu limitu karta Sim będzie blokowana. Na pisemne zlecenie Usługobiorcy Usługodawca ustawi większą liczbę dodatkowo płatnego transferu danych wg cennika.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. System GPS podłączony do zasilania w rzeczy ruchomej będącej przedmiotem monitoringu,

b. połączenie z siecią Internet,

c. przeglądarka stron WWW – Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, przeglądarka Google Chrome lub inna wspierająca technologię HTML5. Zalecana rozdzielczość ekranu to minimum 1280 x 800.

6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest spełnienie następujących warunków, zawarcie Umowy, zapłata należności za Urządzenia, zapłata za wybrany pakiet telematyczny

7. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie nie dłuższym niż 14 dni, słownie: czternaście dni roboczych liczonych od daty rejestracji urządzenia w aplikacji mobilnej lub aplikacji on line.

8. Usługodawca świadczy usługi monitorowania jedynie w zasięgu sieci cyfrowej operatora telefonii komórkowej, którego karta została zainstalowana w urządzeniu lokalizacyjnym GPS. Sieć ta obejmuje infrastrukturę własną operatora jak i infrastrukturę operatorów, z którymi podpisane są umowy o roaming. Poza siecią nie ma możliwości przesyłu danych.

9. Zasady świadczenia usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę określają Dodatki od A do tj.: Ogólne zasady do Usług śledzenia i lokalizacji w terenie – Załącznik A, Usługa lokalizacji w Przypadku Niebezpieczeństwa – Załącznik B, Usługa lokalizacji w przypadku nadania Sygnału Alarmowego – Załącznik C, Usługa lokalizacji w przypadku zawiadomienia o kradzieży – Załącznik D.


3. Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z osobą, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia umowy w szczególności imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer REGON, nr wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail (poczty elektronicznej. Brak podania którejkolwiek z w/w danych może spowodować odmowę zawarcia umowy.

2. Umowę zawiera się poprzez zaakceptowanie elektronicznego wzorca umowy udostępnionego na stronie sklepu internetowego starcont.pl zgodnie z treścią art. 384 § 4 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).

3. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie starcont.pl w sposób pozwalający na jego przechowanie i odtworzenie w zwykłym toku czynności (np. format PDF).


4. Czas trwania Umowy

1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony wskazany w Pakiecie Telematycznym na stronie internetowej starcont.pl.

2. Umowa ulega przedłużeniu na warunkach aktualnie obowiązującego regulaminu zamieszczonego na stronie starcont.pl jeśli Klient uiści wymaganą opłatę za kolejny okres rozliczeniowy określony dla wybranego Pakietu Telematycznego.

3. Przedłużenia umowy dokonuje się poprzez sklep internetowy starcont.pl zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.


5. Urządzenia Lokalizacyjne i ich montaż w Pojeździe

1. Urządzenie Lokalizacyjne przeznaczone do zamontowania w sposób nieingerujący w instalację Pojazdu. Urządzenie Lokalizacyjne działa na zasadzie urządzenia peryferyjnego, korzystającego z zasilania akumulatorowego samochodu, lub zasilania własnego pozwalającego na działanie urządzenia w zakresie wskazanym w instrukcji obsługi Urządzenia. Zakres działania Urządzenia Lokalizacyjnego wyłącznie na własnym zasilaniu zależy od m.in. warunków atmosferycznych. Niektóre z Urządzeń Lokalizacyjnych posiadają wyłącznie własne zasilanie i nie wymagają montażu.

2. Karta SIM Operatora zainstalowana zostanie w Urządzeniu Lokalizacyjnym i bez pisemnej zgody Operatora nie może być z niego usuwana, ani też używana inaczej niż w celu korzystania z Usługi przez Klienta. Z chwilą wydania Urządzenia Lokalizacyjnego na Klienta przechodzi ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą Karty SIM oraz Urządzenia Lokalizacyjnego. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek korzystania (z wyłączeniem korzystania z Usługi) lub zbywania Karty SIM Operatora oraz Urządzenia Lokalizacyjnego na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.

3. Montażu Urządzenia Lokalizacyjnego w Pojeździe Klient dokonuje samodzielnie.

4. Usługodawca nie odpowiada za zgubienie, zaginiecie lub kradzież Urządzenia Lokalizacyjnego dotyczy to w szczególności Urządzeń Lokalizacyjnych przeznaczonych do ochrony personalnej.


6. Ograniczenia i prace konserwatorskie

1. Usługobiorca / Klient niniejszym potwierdza, że rozumie, iż prawidłowa realizacja umowy w tym działanie Sytemu GPS podlega wielu czynnikom, które pozostają poza kontrolą Usługodawcy, włącznie z różnorodnymi przeszkodami technicznymi dotyczącymi komunikacji pomiędzy częściami Systemu GPS, lokalizacji Pojazdu, a także przeszkodami dotyczącymi działalności podmiotów zewnętrznych, takich jak firma telekomunikacyjna, której właściwe funkcjonowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie części, za które ona odpowiada, mogą być istotne dla sprawnego działania Systemu.

2. Bez uszczerbku dla ogólności powyższych postanowień, Usługobiorca niniejszym potwierdza, że istnienie pełnego zasięgu Systemu GPS zależy od wielu czynników, które pozostają poza kontrolą Usługodawcy, włącznie z warunkami pogodowymi, rodzajem gleby oraz jej strukturą topograficzną, zasięgiem, budynkami, urządzeniami komunikacyjnymi oraz celowymi lub niecelowymi zakłóceniami komunikacyjnymi. Ponadto wystąpić mogą trudności w lokalizacji Pojazdów lub osób / zwierzą, które znajdują się w miejscach zamkniętych, takich jak garaże, kryte parkingi czy tunele. Zakłócenia nadawania mogą także wystąpić z powodu działania elektronicznych i elektrycznych systemów Pojazdu.

3. W związku z powyższym Usługodawca nie zobowiązuje się do tego, że Usługa będzie w każdym przypadku prowadzić do rezultatu pożądanego przez Usługobiorcę.

4. W sposób szczególny Usługodawca nie zobowiązuje się do tego, że System GPS lub jego poszczególne składniki będą działać w każdej lokalizacji lub w każdym momencie oraz że Pojazd będzie mógł zostać zlokalizowany zgodnie z żądaniem we wszystkich sytuacjach.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorcę.

6. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.starcomtelematic.pl przed rozpoczęciem prac.

7. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.


7. Opłaty i sposoby płatności

1. Usługodawca świadczy usługi oraz sprzedaje Urządzenia Lokalizacyjne odpłatnie.

2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcy/Klientowi, określa wybrany Pakiet Telematyczny na stronie starcont.pl.

3. Cenę nabycia danego Urządzenia Lokalizacyjnego określa cennik na stronie starcont.pl

4. Usługobiorca/Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za Usługi z góry w wysokości i na warunkach określonych w Pakiecie Telematycznym, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.

5. Usługobiorca/Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za nabywane Urządzenia Lokalizacyjne z góry w wysokości i na warunkach określonych w cenniki sklepu internetowego starcont.pl, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.

6. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT wystawiana jest po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy na dane podmiotu wskazanego w trakcie procesu składania zamówienia.

7. Opłata za Usługi jest pobierana z góry, za cały okres trwania umowy w odniesieniu do każdego wybranego Pakietu Telematycznego.

7. Opłata za zakup Urządzeń Lokalizacyjnych jest pobierana z góry.

9. Faktura VAT za Usługę przesyłana jest na adres Usługobiorcy podany w procesie składania zamówienia pocztą, a w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.


8. Cesja

Klient/Usługobiorca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, na osobę trzecią. Klient / Usługobiorca nie ma prawa przekazać Urządzenia Lokalizacyjnego innej osobie lub firmie odpłatnie lub nieodpłatnie.


9. Zmiana danych

1. Usługobiorca/Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych oraz innych danych mających wpływ na wykonanie Umowy zmiana danych następuje poprzez sklep internetowy starcont.pl

2. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Usługobiorcę/Klienta może stanowić dla Usługodawcy podstawę do zawieszenia świadczenia Usług lub wypowiedzenia umowy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy/Klienta skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

4. Usługobiorca/Klient ponosi względem Usługodawcy odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.


10. Wygaśnięcie Umowy

Umowa wygasa wskutek:

a) upływu czasu na jaki została zawarta Umowa;

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Usługodawcy:

c) zaprzestania prowadzenia działalności przez Usługodawcę;


11. Odpowiedzialność

1. Usługodawca odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych Usług będących następstwem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub następstwem czynu stanowiącego zbrodnię.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty równej miesięcznemu abonamentowi za świadczenie Usług, określonej na stronie internetowej starcont.pl z dnia zawarcia umowy.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę/Klienta korzyści.

4. Usługodawca nie opowiada za kompletność dostarczonej mapy elektronicznej na której prezentowane są dane z Systemu GPS. Nie odpowiada też za okresowy brak dostępu do podkładów mapowych oraz za opóźnienia w jej dostarczeniu.

5. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, będących następstwem:

a) Siły Wyższej,

b) Nieprawidłowego działania kart SIM dostarczonych przez Operatora,

c) Działania lub zaniechania Usługobiorcy/Klienta lub wskutek nieprzestrzegania przez Usługobiorcę/Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, lub innych regulaminów Usługodawcy,

d) Nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych), BTS,

e) Błędnego logowania Usługobiorcy/Klienta,

f) Prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,

g) Korzystania przez Usługobiorców/Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

h) Braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

i) Nieprawidłowego działania systemu spowodowanego wadliwym działaniem innych urządzeń zamontowanych w pojeździe, brakiem możliwości odbioru i nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy lub innych zakłóceń transmisji niezależnych od Usługodawcy,

j) Udostępnienia przez Usługobiorcę/Klienta osobom trzecim kodu klienta, loginu użytkownika i hasła dostępu,

k) Innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności,

l) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca/Klient udostępnił pojazdy.

6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi dostępu do monitoringu pojazdów przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

7. Usługobiorca/Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z utratą lub zniszczeniem karty SIM zainstalowanej w urządzeniu w przypadku gdy karta SIM została udostępniona przez Usługodawcę.

8. Usługobiorca/Klient ponosi odpowiedzialność za zwiększone koszty związane za świadczeniem Usługi wynikające z działań Usługobiorcy/Klienta lub osób trzecich.

9. Reklamacja Urządzenia zakupionego od Usługodawcy przebiega na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego STARCONT.

Rozdział X

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowy STARCONT sp. z o.o. /starcont.pl
    1. Informacje o  STARCONT sp. z o.o.

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka STARCONT  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62/12/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808175, NIP: 8992871149 . (dalej „Starcont“). Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.starcomtelematic.pl (dalej „witryna“),starcont.pl (dalej sklep) w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów starcont.pl, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient").
1.2.  STARCONT  działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
1.3.  STARCONT   wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Jan Kasiuba
kasiuba@starcont.pl tel. 660-707-535
2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów . Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na  lub w procesie zamówienia.
2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.
2.3. Dane z Facebooka. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala wtedy  mieć dostęp do swojego profilu publicznego, datę urodzenia, informacje o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.
2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług,  wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, STARCONT  uzyskuje informacje o odwiedzenie stron internetowych, oglądanie produktów i innej aktywności na stronie.
2.5. STARCONT  nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu regilijnym, itp.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
3.1. Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między  a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli usługa  nie zostanie dostarczona, STARCONT   nie będzie w stanie obsłużyć Państwa zamówienia.
3.2. Aby zaoferować naszym klientom produkty w postaci przekazów handlowych  STARCONT   wykorzystuje przede wszystkim pocztę elektroniczną, a czasami numer telefonu do wysyłania wiadomości SMS. W takim przypadku wysyłamy komercyjny komunikat o produktach związanych z towarami, który zakupili Państwo na STARCONT   . Przetwarzanie z powodu uzasadnionych celów STARCONT  w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego. STARCONT  nie wymaga zgody na taką komunikację biznesową, ale pozwala Państwu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie lub rezygnacji z przetwarzania. Klienci, którzy po wejściu w życie tych przepisów pod warunkami STARCONT  rejestru, możemy wysłać wiadomości do obrotu na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a odmowa nie wpływa na realizację zamówienia. Udzielają Państwo zgody STARCONT  podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulują Państwo zgodę, nie będą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych.
3.3. STARCONT  wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail do oferowania naszych produktów i promowania STARCONT    w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku można kontynuować, aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji STARCONT    lub później w ustawieniach konta użytkownika. Tylko osoby powyżej 15 roku życia mogą zarejestrować się na STARCONT  . W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika.
3.4. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji STARCONT  używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Zazwyczaj na podstawie powyższych danych uzyskanych przez STARCONT  , statystyk, analiz i raportów na temat zachowań użytkowników serwisu. Na tej podstawie możliwe jest lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej, aby to, co naprawdę Państwa interesuje, zostało lepiej dopasowane. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
3.5.
 Przetwarzanie danych jest ponownie możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika na korzystanie z tych plików na stronie internetowej partnera STARCONT   , gdzie użytkownik kliknął reklamę STARCONT   . Jeśli użytownik wyrazi tę zgodę i równocześnie wyrazi zgodę na używanie plików cookies na stronie STARCONT   , pliki cookies będą używane w zgodzie z zasadami używania plików cookies.
3.6. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, gdy zaczynamy czatować.
4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych
Komunikacja biznesowa. Zarówno użytkownicy, jak i klienci STARCONT    mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:
    • kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wiadomości biznesowej; lub
    • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w sklepie internetowym STARCONT  pod adresem biuro@starcomtelematic .pl lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych powyżej.
Cookies. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies STARCONT   , niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz tutaj.
5. Kto ma dostęp do danych?
5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez STARCONT  i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych i są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z STARCONT   .
5.2. Administrator STARCONT  , zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do STARCONT  w celach i w sposób określony przez STARCONT  . Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających STARCONT    znajdują się:
    • Firmy transportowe – UPS Polska, DHL Polska
    • Starcom Systems  (aplikacja online, aplikacja mobilna)
    • Streamsoft sp. z o.o. ( obsługa księgowości elektronicznej)
    • Google LLC (narzędzia marketingu on-line)
    • Mailer Lite (dostarczanie wiadomości e-mail)
    • Facebook, Inc. (narzędzia marketingu on-line)
    • PayU (obsługa transakcji sklepu)
6. Jak długo przetwarzamy dane?
6.1. STARCONT  przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i